• Usluge

Projektne usluge

 • Priprema za projekat od strane naručioca

  Priprema za projekat od strane naručioca je faza u kojoj Špica možda još ne učestvuje u projektu. Međutim, treba skrenuti pažnju na važnost ove aktivnosti i vreme koje je za to potrebno.
  Prvi korak dobrog projekta jeste dobra priprema koju mora obaviti naručilac posla. U fazi pripreme projekta naručilac treba da postavi sebi pitanje zašto su mu potrebne promene, i pri tome ne treba da se bavi time kako će te promene biti realizovane. Dakle, pitanja treba da budu više praktične prirode (čime nismo zadovoljni, šta želimo da promenimo, šta želimo da postignemo), a manje tehničke (kako ćemo i sa čime ćemo to da uradimo).
  Rezultat pripreme projekta jeste interno odobrenje projekta od strane naručioca, sa jasnim poslovnim ciljevima, s početnom pocenom očekivanog obima u pogledu funkcionalnosti (koje su najvažnije promene, šta je najvažnije da se postigne), zatim u pogledu predviđenog vremena (kada je najbolje početi i do kada projekat treba završiti) i u pogledu raspoloživog novca (koliki budžet se može planirati za realizaciju projekta). Ove stvari se obično upisuju u ugovor kojim se definiše realizacija projekta.

 • Dijagnostika problema

  U početnoj fazi Dijagnostike tim Špice ima za cilj da upozna stranku i trenutno stanje poslovnih procesa. Iskustvo pokazuje da stručnjaci sa strane najčešće imaju više iskustva i da mogu pružiti dodatne perspektive za probleme koje je stranka identifikovala. U fazi dijagnostike tim Špice se upoznaje sa zahtevima stranke, sa radnim procesima, kao i sa informacionim sistemom koji stranka koristi. Na osnovu prikupljenih podataka priprema se Ponuda za izradu detaljne analize poslovnih procesa i izradu dizajna rešenja (funkcionalna specifikacija). U fazi dijagnostike, tim Špice često može da napravi i grubu proceni očekivane investicije, koju naručilac može da uporedi sa svojom procenom načinjenom u fazi pripreme za projekat. Ukoliko naručilac prihvati ponudu Špice, ide se u fazu Projektovanje novog rešenja.

 • Projektovanje: Analiza stanja

  U fazi Analize stanja konsultant, član Špica tima, sprovodi duboku reviziju i analizu dokumentacije o aktualnim poslovnim procesima naručioca. Stručnjaci naručioca su aktivno uključeni u definisanje specifikacije tehnički i komercijalno racionalnih korisničkih zahteva (requirements specification), koja predstavlja osnovu za sledeću fazu izradu detaljne specifikacije, odnosno izradu dizajna rešenja (design specification), takozvana funkcionalna specifikacija.
  Metode koje se u ovoj fazi koriste su: intervjui, radionice i posete referentnim instalacijama. Rezultat ove faze, odnosno cilj, jeste da naručilac odobri detaljnu specifikaciju rešenja. Pre početka analize, naručilac sa Špicom treba da potpiše Ugovor za izradu analize i dizajna rešenja.

 • Projektovanje: Dizajn rešenja

  Odmah nakon faze analize, ponekad i istovremeno, počinje da se planira konačno rešenje. Prethodni radovi na projektu služe kao podloga za izradu kompletne dokumentacije koja sadrži detaljan opis načina rada i aktivnosti sistema, kao i ocenu potrebnog vremena i novca za realizaciju rešenja. Naručilac dobija detaljnu sliku konačnog rešenja, vođa projekta dobija detaljan plan rada, investitor dobija preciznu vrednost potrebnih ulaganja. Takođe, definišu se i precizni uslovi za konačnu predaju projekta. U ovoj fazi Špica priprema i detaljnu i obvezujuću ponudu za realizaciju rešenja, odnosno za kasniji nastavak rada na projektu.

 • Implementacija: Razvoj i prilagođavanje

  Glavni zadatak ove faze jeste proizvesti i prilagoditi rešenja zahtevima izvođačke dokumentacije. Nije retko da se za razvoj rešenja angažuje više preduzeća, a najčešće i dobavljač postojećeg ERP sistema. Aktivnosti svih izvođača treba da budu izvedene precizno, u skladu sa zahtevima i specifikacijom rešenja, moraju se odvijati prema dogovorenom planu projekta, u okviru sadržaja i planiranog vremena. Važno je slediti stroge izvodjačke specifikacije i postaviti materijalne, vremenske i troškovne granice projekta, o kojima će brinuti vođa projekta. Svaki zahtev za izmenu smatra se dopunom projekta.

 • Implementacija: Uvođenje

  U ovoj fazi se realizuje instalacija sistema u preduzeće. U slučaju većih sistema, potrebno je obezbediti napredno integrisanje pojedinih elemenata u poslovni proces. Posebnu pažnju treba obratiti na migraciju podataka na novi sistem, ocenu vrednosti novog sistema kao i proces tranzicije. U ovoj fazi ključna je potvrda naručioca da je novi sistem spreman za proizvodnu upotrebu.
  U procesu uvođenja sistema vrlo je važna edukacija korisnika, što znatno doprinosi postizanju optimalnog prilagođavanja potrebama novih korisnika, kao i obezebeđena podrška korisnicima u počecima korišćenja sistema. Krak projekta označava puštanje sistema u rad i primopredaja sistema.
  Pri završetku projekta potrebno je napisati završni izveštaj o aktivnostima na ovom projekt. Potpisivanjem tog zapisnika, projekt je završen a rešenje prelazi u fazu održavanja.

 • Održavanje

  Iskustvo kaže da je konvencionalni model održavanja "na poziv" dovoljan u većini slučajeva koji nisu kritični za radni proces. Međutim, za kritične komponente, posebno unutar sistema, uspešno pružanje najkvalitetnijih operacija zahteva viši nivo organizacije i koordinacije. Proveren okvir za vrhunski odnos između korisnika i pružioca usluga, predstavlja Ugovor o održavanju sistema (ili Servisni ugovor o održavanju).
  Ugovoreno održavanje sistema, s jedne strane, smanjuje na minimum verovatnoću pojave zastoja i kašnjenja a, s druge strane, obezbeđuje da se sa kritični problemi rešavaju sa višim prioritetom. Ugovor o održavanju pruža korisnicima niz prednosti.

   

Kontakt:

Podrška
+381 11 222 5070
podrska.rs@spica.com
Kontakt